Executive Council 2006 – 2009

The members of the Executive Council are:

President

Y. V. Chavan

Vice Presidents

 1. D Thankappan
 2. R. Kuchelar
 3. M. A. Patil
 4. Chandan Sanyal
 5. Ashok Chaudhary
 6. Subhash Naik Jorge
 7. Sampat Prakash
 8. Rajiv Agarwal
 9. V. B. Cherian
 10. Bhagmal Rana

General Secretary

Ashim K. Roy

Treasurer

M. Subbu

Secretaries

 1. N. Vasudevan
 2. V. Chandra
 3. Anuradha Talwar
 4. Gautam Mody
 5. Chandrashekhar

Joint Secretaries

 1. Sailen Bhattacharya
 2. Darshan Singh Chawla
 3. Cyril A. Fernandes
 4. D. C. Gohain
 5. D. A. Kale
 6. Mohan Kothekar
 7. Sujata Mody
 8. Maya Parmeshwar
 9. C. Parthiban
 10. Milind Ranade
 11. S P Vansadia
 12. Mohd. Shafi Khan
 13. K. P. Vishwavalsalan